Tuyên bố về quyền riêng tư1.Preamble

Lời mở đầu

This privacy notice is addressed to all visitors and users of our websites and apps (“user” or “you”) of the Merck Group (“Merck”, “us”).

Thông báo về quyền riêng tư này được gửi tới tất cả khách truy cập và người dùng website và ứng dụng (“người dùng” hoặc “bạn”) của Tập đoàn Merck (“Merck”, “chúng tôi”).

 

This privacy notice describes how Merck will use the personal data of the users within the scope of the operation of our websites and/or apps (“services”). "Personal Data" in this document means all information that relates to a natural person and with which this person can be directly or indirectly identified.

Thông báo về quyền riêng tư này mô tả cách Merck sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng trong phạm vi hoạt động của các website và/hoặc ứng dụng (“dịch vụ”) của chúng tôi. "Dữ liệu cá nhân" trong tài liệu này có nghĩa là tất cả thông tin liên quan đến một thể nhân và người này có thể được nhận dạng trực tiếp hoặc gián tiếp.

Should you have questions or queries regarding the processing of your personal data by Merck, please feel free to contact our Data Privacy Officer via privacy@merckgroup.com or through the other contact details provided below.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến việc Merck xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi qua địa chỉ privacy@merckgroup.com hoặc thông qua các thông tin liên hệ khác được cung cấp bên dưới.

2.General Information

Thông tin chung

 

This section informs you who is the controller of the processing of your personal data, how you may contact the controller, and which rights you have as a data subject in this context.

Phần này thông báo cho bạn về bên kiểm soát quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, cách bạn có thể liên hệ với bên kiểm soát và những quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu trong bối cảnh này.

 

2.1.Controller

        Bên kiểm soát

The data controller means the person who determines the purposes and means of the processing of your personal data. For the processing activities described in this privacy notice, the controller is:

Bên kiểm soát dữ liệu có nghĩa là bên xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. Đối với các hoạt động xử lý được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư này, bên kiểm soát là:

 

MERCK HEALTHCARE VIETNAM LTD.

CÔNG TY TNHH MERCK HEALTHCARE VIỆT NAM

106 Nguyen Van Troi Street

106 đường Nguyễn Văn Trỗi

Phu Nhuan District

Quận Phú Nhuận

9th floor, CentrePoint Building

Lầu 9, Tòa nhà CentrePoint

Ho Chi Minh City, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

01minh.com was developed in collaboration with the Vietnam National Heart Association (VNHA) and Merck Healthcare Vietnam. VNHA only contributes educational materials to the website and does not collect personal data from the website’s users.

01minh.com được phát triển với sự hợp tác của Hội Tim mạch học Việt Nam (VNHA) và Merck Healthcare Việt Nam. VNHA chỉ đóng góp tài liệu giáo dục cho website và không thu thập dữ liệu cá nhân từ người dùng website.

 

2.2.Data Protection Officer

Nhân viên bảo vệ dữ liệu

Merck has appointed a Data Protection Officer. You may reach him/her as follows:

Merck đã bổ nhiệm Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu. Bạn có thể liên hệ với Nhân viên này theo thông tin sau:

 

privacy@merckgroup.com

+84 909 217 899

106 Nguyen Van Troi Street

Số 106, đường Nguyễn Văn Trỗi

Phu Nhuan District

Quận Phú Nhuận

9th floor, CentrePoint Building

Lầu 9, Tòa nhà CentrePoint

Ho Chi Minh City, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

You are also welcome to exercise your data protection rights by submitting your request directly in our Data Privacy Portal.

Bạn cũng có thể thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình bằng cách gửi yêu cầu trực tiếp trên Cổng thông tin bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

 

3.The Processing Activities in Detail

Chi tiết các hoạt động xử lý

This section explains the different data processing activities in which Merck processes your personal data for the operation of our services and the provision of information and functionalities.

Phần này giải thích các hoạt động xử lý dữ liệu khác nhau trong đó, Merck xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích vận hành các dịch vụ cũng như cung cấp thông tin và chức năng.

In general, you are neither contractually nor statutorily obliged to provide your personal data for the below purposes, however your decision to not provide your data may lead to negative consequences, such as reduced features and functionalities and/or, in rare cases, the impossibility to use our information and services offered in this context.

Nói chung, người dùng không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình theo luật định hay theo hợp đồng cho các mục đích dưới đây. Tuy nhiên, quyết định không cung cấp dữ liệu có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực, chẳng hạn như giảm tính năng và chức năng và/hoặc, trong một số ít trường hợp, không thể sử dụng thông tin và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trong bối cảnh này.

We seek to use reasonable organisational, technical, and administrative measures to protect Personal Data. Unfortunately, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure, please immediately notify us.

Chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, không có hệ thống truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu nào có thể đảm bảo an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng việc tương tác với chúng tôi là không còn an toàn, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi.

 

3.1.Operation of our Services

Hoạt động dịch vụ của Merck

We process your personal data for the purpose of the operation of our services. Whenever you access our services, you automatically transfer personal data to our servers for technical reasons.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng nhằm mục đích vận hành các dịch vụ của Merck. Bất cứ khi nào bạn truy cập dịch vụ, bạn sẽ tự động chuyển dữ liệu cá nhân đến máy chủ của chúng tôi vì lý do kỹ thuật.

This processing activity may include the following data categories:

Hoạt động xử lý này có thể bao gồm các loại dữ liệu sau:

 • Your IP address;

Địa chỉ IP

 • Identifier (manufacturer, version, type of web browser, operating system);

Mã định danh (nhà sản xuất, phiên bản, loại trình duyệt web, hệ điều hành);

 • Language settings of your web browser;

Cài đặt ngôn ngữ trình duyệt web;

 • The time of your visit and visited subpages of our website;

Thời gian truy cập và các trang con bạn đã truy cập từ website của chúng tôi;

 • Your referrer URL (i.e., the URL of the page from which you visit us);

URL liên kết giới thiệu (tức là URL của trang mà bạn truy cập vào chúng tôi);

 • The data volume accrued during your visit to our website;

Khối lượng dữ liệu được tích lũy trong quá trình bạn truy cập website;

 • Access status (file transferred, file not found, etc.); and

Trạng thái truy cập (tệp đã được truyền, tệp không tìm thấy, v.v.); và

 • Name of the provider of your internet access.

Tên của nhà cung cấp truy cập internet của bạn.

The data processing is based on your explicit consent. We process these data for the purpose of presenting our services and to ensure its technical stability and security (e.g., to prevent hacker attacks).

Việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi xử lý những dữ liệu này nhằm mục đích giới thiệu các dịch vụ của mình và để đảm bảo tính ổn định về kỹ thuật và bảo mật (ví dụ: để ngăn chặn hacker tấn công)

 

No automated decision-making or profiling takes place.

Không diễn ra quá trình tự động quyết định hay lập hồ sơ tự động.

 

3.2.Email Communications

Truyền thông qua email

We have maintained an email address that enables you to contact us for the reporting of any adverse events or queries. Your personal data will only be processed for the purpose of responding to your inquiry.

Chúng tôi đã duy trì một địa chỉ email mà bạn có thể liên hệ để báo cáo bất kỳ sự kiện bất lợi hoặc thắc mắc nào. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được xử lý nhằm mục đích giải đáp thắc mắc của bạn.

 

This processing activity may include the following data categories:

Hoạt động xử lý này có thể bao gồm các loại dữ liệu sau:

 • The contact information you provided to us (such as your name and email address);

Thông tin liên hệ bạn đã cung cấp cho chúng tôi (chẳng hạn như tên và địa chỉ email);

 • Health data that you may disclose when reporting adverse events; and

Dữ liệu sức khỏe mà bạn có thể tiết lộ khi báo cáo các tác dụng phụ; và

 • Other personal information that you include in your email.

Thông tin cá nhân khác mà bạn đưa vào email của mình.

The processing is based on your explicit consent to allow us to use your personal data to answer your inquiry in a quick and competent manner.

Quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn, cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để trả lời câu hỏi của bạn một cách nhanh chóng và phù hợp.

 

Unless otherwise provided by the applicable law, your data are regularly deleted after you withdraw your consent or when the query has been addressed. We may anonymize your data

Trừ khi luật hiện hành có quy định khác, dữ liệu của bạn sẽ được xóa định kỳ sau khi bạn rút lại sự đồng ý hoặc khi vấn đề của bạn đã được giải quyết. Chúng tôi có thể ẩn danh dữ liệu của bạn.

 

No automated decision-making or profiling takes place.

Không diễn ra quá trình tự động quyết định hay lập hồ sơ tự động.

 

3.3.Newsletter

Bản tin

We process your personal data if you subscribed to our email newsletter. If you would like to receive our newsletter, you may select the option to receive our newsletter when you register on our website.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn đăng ký nhận bản tin email từ Merck. Nếu bạn muốn nhận bản tin từ Merck, bạn có thể chọn tùy chọn nhận bản tin khi đăng ký trên website của chúng tôi.

This processing activity may include the following data categories: The information you provided to subscribe, such as your name, email address and personal/professional interests.

Hoạt động xử lý này có thể bao gồm các danh mục dữ liệu sau: Thông tin bạn cung cấp để đăng ký, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và sở thích cá nhân/nghề nghiệp.

The processing is based on your explicit consent you provided to us in the course of the subscription process.

Quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý rõ ràng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký.

Your personal data will be deleted when you withdraw your consent, e.g., by clicking on the unsubscribe button which is included in any of our newsletters.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa khi bạn rút lại sự đồng ý, ví dụ: bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký có trong bất kỳ bản tin nào của chúng tôi.

 

No automated decision-making or profiling takes place.

Không diễn ra quá trình tự động quyết định hay lập hồ sơ tự động.

 

3.4.Cookies

Cookie

Cookies improve the user experience on our services because they allow, e.g., the system to recognize returning visitors. The term "cookies" in this privacy notice refers to cookies and similar technologies. The term "computer" in this privacy notice refers to computers, smartphones and all other devices with internet access. Cookies are small, usually randomly coded text files that are sent to your computer and stored there. These cookies allow your browser to track certain information that may be retrieved and used by internet servers at a later stage. Merck uses cookies and similar technologies on its services for several reasons, for example:

Cookie cải thiện trải nghiệm người dùng trên các dịch vụ vì chúng cho phép, ví dụ, hệ thống nhận ra khách truy cập quay lại. Thuật ngữ "cookie" trong thông báo về quyền riêng tư này đề cập đến cookie và các công nghệ tương tự. Thuật ngữ "máy tính" trong thông báo về quyền riêng tư này đề cập đến máy tính, điện thoại thông minh và tất cả các thiết bị khác có truy cập Internet. Cookie là các tệp văn bản nhỏ, thường được mã hóa ngẫu nhiên, được gửi đến máy tính của bạn và được lưu trữ ở đó. Những cookie này cho phép trình duyệt của bạn theo dõi một số thông tin nhất định có thể được các máy chủ internet truy xuất và sử dụng ở giai đoạn sau. Merck sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên các dịch vụ của mình vì một số lý do, chẳng hạn như:

 • Websites load faster;

Tải web nhanh hơn;

 • Websites may be browsed faster;

Duyệt web nhanh hơn;

 • Your settings, such as language and time zone, may be saved;

Có thể lưu lại các cài đặt, chẳng hạn như ngôn ngữ và múi giờ;

 • Security on websites is improved since your identity may be verified; and

Cải thiện bảo mật trên các website vì có thể xác minh danh tính; và

 • Your log-in to secured websites is facilitated.

Thuận lợi hơn khi đăng nhập vào các website bảo mật.

We use the following categories of cookies on our services:

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên dịch vụ của mình:

 

 1. Necessary Cookies

Cookie cần thiết

 

These cookies are necessary to safeguard the functionalities of our Online Services and for the Online Services to operate. Cookies are set, in particular, in response to your actions and depend on your specific service requests (e.g., setting your privacy preferences, filling out forms, or logging in).

Những cookie này cần thiết để bảo vệ chức năng của Dịch vụ Trực tuyến của Merck và để Dịch vụ Trực tuyến hoạt động. Cụ thể, các cookie này được đặt để phản hồi hành động căn cứ vào yêu cầu dịch vụ cụ thể của bạn (ví dụ: đặt tùy chọn quyền riêng tư, điền vào biểu mẫu hoặc đăng nhập).

The processing is based on the explicit consent you provided to us in the course of the registration process. If you do not grant your consent or revoke it, you will not be able to access our Online Services. Our Online Services cannot function without these cookies and they can only be disabled by changing your browser preferences.

Quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý rõ ràng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký. Nếu bạn không đồng ý hoặc thu hồi sự đồng ý của mình, bạn sẽ không thể truy cập Dịch vụ trực tuyến của Merck. Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi không thể hoạt động nếu không có các cookie này và chúng chỉ có thể bị tắt bằng cách thay đổi tùy chọn trình duyệt.

 

 1. Functional Cookies

Cookie chức năng

These cookies enable the provision of advanced functionalities and are used for personalization. The cookies are set in particular in response to your actions and depend on your specific service requests (e.g. setting the language). More specifically, we set the following cookies:

Những cookie này cho phép cung cấp các chức năng nâng cao và được sử dụng để cá nhân hóa. Cookie được đặt nhằm mục đích phản hồi hành động của bạn và tùy thuộc vào yêu cầu dịch vụ cụ thể của bạn (ví dụ: cài đặt ngôn ngữ). Cụ thể hơn, chúng tôi đặt các cookie sau:

 

 • PHPSESSID: PHPSESSID is a session cookie that is used to identify a user's session on a website. It is commonly used in PHP-based web applications to store a unique identifier for a user's session on the server. When a user visits a website that uses PHP sessions, a PHPSESSID cookie is sent to the user's browser and is stored on the user's computer. The server uses this cookie to identify the user's session and retrieve the appropriate data for that session. The PHPSESSID cookie is typically set to expire when the user closes their web browser.

 

PHPSESSID: PHPSESSID là cookie phiên được sử dụng để xác định phiên duyệt web của người dùng trên website. Nó thường được sử dụng trong các ứng dụng web dựa trên PHP để lưu trữ mã định danh duy nhất cho phiên của người dùng trên máy chủ. Khi người dùng truy cập website sử dụng phiên PHP, cookie PHPSESSID sẽ được gửi tới trình duyệt của người dùng và được lưu trữ trên máy tính. Máy chủ sử dụng cookie này để xác định phiên của người dùng và truy xuất dữ liệu thích hợp cho phiên đó. Cookie PHPSESSID thường được đặt hết hạn khi người dùng đóng trình duyệt web.

The processing is based on the explicit consent you provided to us in the course of the registration process. Your consent is voluntary, and you may revoke it at any time with effect for the future. If you do not grant your consent or revoke it, this will not result in any disadvantages for you. However, without your consent, the functions explained above will not be available to you.

Quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý rõ ràng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký. Sự đồng ý là tự nguyện và bạn có thể thu hồi bất cứ lúc nào trong tương lai. Nếu bạn không đồng ý hoặc thu hồi sự đồng ý, điều này sẽ không gây bất lợi cho bạn. Tuy nhiên, nếu không đồng ý, bạn sẽ không thể sử dụng các chức năng như được giải thích ở trên.

 

No automated decision-making or profiling takes place.

Không diễn ra quá trình tự động quyết định hay lập hồ sơ tự động.

 

 1. Targeting Cookies

Cookie xác định đối tượng

 

These cookies may be set to learn more about your interests and show you relevant ads on other websites. These cookies work by uniquely identifying your browser and device. By integrating these cookies, we aim to learn more about your interests and your surfing behavior and to be able to place our advertising in a targeted manner. More specifically, we set the following cookies:

Những cookie này có thể được đặt để tìm hiểu thêm về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn những quảng cáo có liên quan trên các website khác. Những cookie này hoạt động bằng cách nhận dạng duy nhất trình duyệt và thiết bị của bạn. Bằng cách tích hợp các cookie này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về sở thích và hành vi lướt web của bạn và có thể đặt quảng cáo của chúng tôi một cách có chủ đích. Cụ thể hơn, chúng tôi đặt các cookie sau:

 

 • _fbp: This cookie is used by Facebook to deliver a series of advertisement products on Facebook. It expires after three months or upon withdrawal of your consent.
 • _fbp: Cookie này được Facebook sử dụng để cung cấp hàng loạt sản phẩm quảng cáo trên Facebook. Cookie này sẽ hết hạn sau ba tháng hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý.
 • ga: This cookie is associated with Google Universal Analytics (Google LLC) – an update to Google LLC's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a customer identifier. It is included in every page request on a website and is used to calculate visitor, session and campaign data for website analytics reports. By default, it is set to expire after 2 years or upon the withdrawal of your consent. This expires after 6 months or upon the withdrawal of your consent.
 • ga: Cookie này được liên kết với Google Universal Analytics (Google LLC) – một bản cập nhật cho dịch vụ phân tích được sử dụng phổ biến hơn của Google LLC. Cookie này được sử dụng để phân biệt người dùng bằng cách chỉ định một con số được tạo ngẫu nhiên làm mã định danh khách hàng. Cookie này bao gồm trong mọi yêu cầu trên một website và được sử dụng để tính toán dữ liệu về khách truy cập, phiên và chiến dịch cho các báo cáo phân tích website. Theo mặc định, cookie này được đặt hết hạn sau 2 năm hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý. Cookie này sẽ hết hạn sau 6 tháng hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý.
 • ar_debig: This cookie is used by Google Ad Services to debug ads. It expires after one year or upon withdrawal of your consent.
 • ar_debig: Cookie này được Dịch vụ Google Ad sử dụng để gỡ lỗi quảng cáo và sẽ hết hạn sau một năm hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý.
 • datr: This cookie is used by Facebook to provide fraud prevention. It expires after 2 years or upon withdrawal of your consent. It expires after 2 years or upon withdrawal of your consent.
 • datr: Cookie này được Facebook sử dụng để ngăn chặn gian lận, sẽ hết hạn sau 2 năm hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý. Cookie này sẽ hết hạn sau 2 năm hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý.
 • sb: This cookie is used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. It expires after three months or upon withdrawal of your consent.
 • sb: Cookie này được Facebook sử dụng để cung cấp một loạt sản phẩm quảng cáo như đấu giá thầu theo thời gian thực từ các nhà quảng cáo bên thứ ba. Cookie này hết hạn sau ba tháng hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý.
 • fr: This cookie is used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. It expires after 3 months or upon withdrawal of your consent.
 • fr: Cookie này được Facebook sử dụng để phân phối một loạt sản phẩm quảng cáo như đặt giá thầu theo thời gian thực từ các nhà quảng cáo bên thứ ba và sẽ hết hạn sau 3 tháng hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý.
 • ps_n: This cookie is used by Facebook for session management and maintaining a secure environment during a user's visit. It expires after 1 year or upon withdrawal of your consent.
 • ps_n: Cookie này được Facebook sử dụng để quản lý phiên và duy trì môi trường an toàn trong quá trình truy cập của người dùng. Sẽ hết hạn sau 1 năm hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý.

The processing is based on the explicit consent you provided to us in the course of the registration process. Your consent is voluntary, and you may revoke it at any time with effect for the future. If you do not grant your consent or revoke it, this will not result in any disadvantages for you. However, without your consent, the functions explained above will not be available to you.

Quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý rõ ràng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký. Sự đồng ý là tự nguyện và bạn có thể thu hồi bất cứ lúc nào trong tương lai. Nếu bạn không đồng ý hoặc thu hồi sự đồng ý, điều này sẽ không gây bất lợi cho bạn. Tuy nhiên, nếu không đồng ý, bạn sẽ không thể sử dụng các chức năng như được giải thích ở trên.

 1. Management and Deletion of Cookies

Quản lý và xóa cookie

Some computer browsers automatically accept all cookies. However, you can change your browser settings to block all cookies. You may also be able to configure your browser settings so that only certain types of cookies are blocked or so that you are notified as soon as a new cookie is to be stored on your computer. In this case, you can accept or reject cookies individually. If this function is available to you, you will find more detailed explanations in the help function of your browser. There you will also find information on how to delete all or certain cookies for which you have given us your consent. For more information on managing and deleting cookies for popular browsers, please see the following links: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari.

Một số trình duyệt máy tính tự động chấp nhận tất cả cookie. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie. Bạn cũng có thể định cấu hình cài đặt trình duyệt của mình để chỉ chặn một số loại cookie nhất định hoặc để bạn được thông báo ngay khi cookie mới được lưu trữ trên máy tính. Trong trường hợp này, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối từng cookie. Nếu chức năng này có sẵn, bạn sẽ tìm thấy giải thích chi tiết hơn trong chức năng trợ giúp của trình duyệt. Ở đó bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về cách xóa tất cả hoặc một số cookie nhất định mà bạn đã đồng ý. Để biết thêm thông tin về việc quản lý và xóa cookie cho các trình duyệt phổ biến, vui lòng xem các liên kết sau: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari

 

4.Data Transfers

Chuyển dữ liệu

We transfer your personal data as follows.

Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn như sau.

 

4.1.Merck Group

Tập đoàn Merck

To our worldwide affiliates, to the extent that this is permissible within the framework of the purposes and legal bases stated under clause 3. In these cases, our group companies will use the personal data for the same purposes and under the same conditions as described in this privacy notice (e.g., answering your inquiry about a product that falls within the area of expertise of a foreign Merck affiliate). A list of our affiliated group companies and their contact details can be found here.

Đối với các chi nhánh trên toàn thế giới của Merck, trong phạm vi được cho phép trong khuôn khổ các mục đích và cơ sở pháp lý nêu tại khoản 3. Trong những trường hợp này, các công ty thuộc tập đoàn Merck sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân cho cùng mục đích và trong cùng điều kiện như được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư này (ví dụ: trả lời câu hỏi của bạn về một sản phẩm thuộc lĩnh vực chuyên môn của chi nhánh Merck ở nước ngoài). Bạn có thể tìm thấy danh sách các công ty chi nhánh thuộc tập đoàn của Merck và chi tiết liên hệ tại đây.

4.2.Service Provider

Bên cung cấp dịch vụ

We may also engage service providers (data processors) within (e.g. shared service centers) or outside the Merck Group (e.g. hosting providers, support service providers) to process personal data in accordance with our instructions. In these cases, we retain control over and remain fully responsible for your personal data. We will take all reasonable safeguards required by applicable law to ensure the integrity and security of your personal data when engaging such service providers.

Chúng tôi cũng có thể hợp tác với các Bên cung cấp dịch vụ (Bên xử lý dữ liệu) trong (ví dụ: trung tâm dịch vụ nội bộ) hoặc bên ngoài Tập đoàn Merck (ví dụ: Bên cung cấp dịch vụ lưu trữ, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ) để xử lý dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi. Trong những trường hợp này, chúng tôi giữ quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm hoàn toàn về dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp bảo vệ hợp lý theo yêu cầu của luật hiện hành để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn khi hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ đó.

 

4.3.Public Authorities

Cơ quan công quyền

In certain cases, we are required by law to transfer data to a requesting public authority.

Trong một số trường hợp nhất định, luật pháp yêu cầu Merck chuyển dữ liệu cho cơ quan công quyền.

 

Upon submission of a court order, we may be obliged to transfer your personal data, in particular your user ID of an IP address allocated at the time requested and, if known, your name and address.

Theo lệnh của tòa án, chúng tôi có thể có nghĩa vụ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, đặc biệt là ID người dùng của một địa chỉ IP vào thời điểm được yêu cầu, tên và địa chỉ của bạn, nếu biết.

In other respects, personal data will only be transferred to state institutions and public authorities within the framework of mandatory national legal provisions or if disclosure is necessary in the event of attacks on the network infrastructure for legal or criminal prosecution.

Ở các khía cạnh khác, dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được chuyển đến các tổ chức nhà nước và cơ quan công quyền trong khuôn khổ các quy định pháp luật quốc gia bắt buộc hoặc nếu việc tiết lộ là cần thiết trong trường hợp truy tố pháp lý hoặc hình sự khi có các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng mạng.

5.Your Data Protection Rights

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn

Subject to applicable law, you have or might have the following data protection rights:

Theo luật hiện hành, bạn có hoặc có thể có các quyền bảo vệ dữ liệu sau đây:

 

 • Right of access: You have the right to obtain information on the processing of your personal data and to receive a copy of these data.
 • Quyền truy cập: Bạn có quyền nhận được thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình và nhận bản sao những dữ liệu này.
 • Right to rectification: You have the right to request that we correct or complete your inadequate, incomplete or inaccurate personal data. 
 • Quyền điều chỉnh: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc hoàn thiện dữ liệu cá nhân không đầy đủ, chưa hoàn thiện hoặc không chính xác của bạn.
 • Right to erasure: Under certain circumstances, you have the right to request that we delete your personal data.
 • Quyền xóa: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của mình.  
 • Right to restriction of processing: Under certain requirements, you may request us to restrict the processing of your personal data.
 • Quyền hạn chế xử lý: Theo một số yêu cầu nhất định, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. 
 • Right to data portability: You might have the right to receive your personal data in a structured, common and machine-readable format and request that these data are transferred to another data controller, if applicable under the specific circumstances.
 • Quyền chuyển dữ liệu: Bạn có thể có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình ở một định dạng phổ biến, có cấu trúc và có thể đọc được bằng máy và yêu cầu chuyển những dữ liệu này sang bên kiểm soát dữ liệu khác nếu có, trong các trường hợp cụ thể.
 • Right to object: You might have the right to object to the processing of your personal data by us. We will then stop the processing of your personal data unless we remain legally authorized to do so.
 • Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Sau đó, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi vẫn được ủy quyền hợp pháp để tiếp tục xử lý.
 • Right to lodge a complaint with a supervisory authority: You might have the right to lodge a complaint with a supervisory authority against the processing of your personal data if you believe that the processing of your personal data violates data protection regulations.
 • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát: Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân đó vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu.

 

 

You may exercise your data protection rights by submitting a request in our Data Privacy Portal. We take our responsibility for the protection of your rights very seriously. Our privacy experts will examine your request and answer it as soon as possible.

Bạn có thể thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình bằng cách gửi một yêu cầu tại Cổng thông tin bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi rất nghiêm túc đối với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của bạn. Các chuyên gia về quyền riêng tư của chúng tôi sẽ kiểm tra yêu cầu của bạn và trả lời sớm nhất có thể.

 

6. Changes to this Privacy Statement

Những thay đổi đối với Tuyên bố về quyền riêng tư này

We reserve the right to amend the data privacy declaration at any time with effect for the future, in particular to adapt it to a further development of the website or the implementation of new technologies.

Chúng tôi có quyền sửa đổi tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu bất cứ lúc nào trong tương lai, đặc biệt là để điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển hơn nữa của website hoặc việc triển khai các công nghệ mới.

 1. àDadlani A, Madan K, Sawhney JPS. Ambulatory blood pressure monitoring in clinical practice. Indian Heart J. 2019;71(1):91-97. doi:10.1016/j.ihj.2018.11.015
 2. àRhee MY, Kim JS, Kim CH, et al. Prevalence and characteristics of isolated nocturnal hypertension in the general population. Korean J Intern Med. 2021;36(5):1126-1133. doi:10.3904/kjim.2021.022
 3. https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/16330-24-hour-ambulatory-blood-pressure-monitoring
 4. àFagard RH, Celis H, Thijs L, et al. Daytime and nighttime blood pressure as predictors of death and cause-specific cardiovascular events in hypertension. Hypertension. 2008;51(1):55-61. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.100727

VN_GM_CV_357;exp: 30/7/2025

Copyrights © 2024 Không Một Mình - Sẻ chia lo âu, vững tâm vui sống. All rights reserved.

Tăng huyết áp về đêm: những điều cần biết

Tăng huyết áp về đêm: những điều cần biết