ĐIỀU KHOẢN và ĐIỀU KIỆN1. Introduction

Thank you for your interest in the website 01Minh.com. 01Minh.com has been developed in collaboration with the Vietnam National Heart Association (VNHA) and the Merck Healthcare Vietnam. Vietnam National Heart Association (VNHA) is solely responsible for the content on this website. This website is operated by DAISY Communication Joint, a vendor appointed by Merck healthcare Vietnam. DAISY Communication Joint and Merck Healthcare Vietnam will be call “we” or “us” as below.

This website is for general informational and educational purposes. Certain content is intended for Healthcare Professionals (HCPs). By using this website, you are confirming and consenting to use the of the content at your own risk. 

 

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến trang web 01Minh.com. 01Minh.com được phát triển với sự hợp tác của Hội Tim Mạch Học Việt Nam (VNHA) và Merck Healthcare Việt Nam. Hội Tim Mạch Học Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trên trang web này. Trang web này được vận hành bởi Công ty Truyền thông DAISY, một nhà cung cấp được chỉ định bởi Merck healthcare Việt Nam. Công ty Truyền thông DAISY và Merck Healthcare Việt Nam sẽ được gọi là "chúng tôi" hoặc "chúng tôi" như dưới đây. Trang web này dành cho mục đích thông tin và giáo dục chung. Một số nội dung nhất định dành cho Nhân Viên Y Tế (HCP). Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tự chịu rủi ro khi xác nhận và đồng ý sử dụng nội dung.

 

2. What Personal Data do we collect and for which purposes do we use it?

2. Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân nào và chúng tôi sử dụng dữ liệu đó cho mục đích gì?

 

2.1. Personal Data collected from you when interact with us

The website does not allow the collection of personal data manually introduced by the user to get non-promotional information. The Personal Data that we collect:

- Name 

- Email Address

The purposes for which we use it are:

- Signing-up for an event

- Sign-up for a newsletter

- Communicating via website or through mails related to the website 

 

2.1. Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bạn khi tương tác với chúng tôi

Trang web không cho phép thu thập dữ liệu cá nhân do người dùng giới thiệu một cách thủ công để lấy thông tin phi quảng cáo. Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập:

-Tên

- Địa chỉ email

Mục đích mà chúng tôi sử dụng nó là:

- Đăng ký một sự kiện

- Đăng ký nhận bản tin

- Giao tiếp qua website hoặc qua mail liên quan đến website

 

 

2.2. Navigation Data 

When you visit this website, data sent by the browser (e.g. IP address, cookies, referring web page, time and date, content viewed) will be collected automatically and temporarily stored on our servers. This data will be used for statistical purposes such as to identify which pages are more frequently visited than others. We will also use this data to prevent and investigate unauthorized use of this website. 

 

2.2. Dữ liệu điều hướng

Khi bạn truy cập trang web này, dữ liệu được gửi bởi trình duyệt (ví dụ: địa chỉ IP, cookies, trang web giới thiệu, thời gian và ngày, nội dung được xem) sẽ được thu thập tự động và tạm thời lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Dữ liệu này sẽ được sử dụng cho mục đích thống kê như để xác định trang nào được truy cập thường xuyên hơn các trang khác. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng dữ liệu này để ngăn chặn và điều tra việc sử dụng trái phép trang web này.

 

 

3. Data retention

DAISY Communication Joint and Merck Healthcare Vietnam will retain Personal Data as required by legal obligation or for the period of time that is required to provide a service you have requested or as agreed in applicable consent (i.e. as long as required for the purposes for which it was collected).

DAISY Communication Joint stores personal information collected through the website for a period of 6 months. Users may request to edit or delete information through the Contact section on the website.

 

3. Lưu giữ dữ liệu

Công ty Truyền thông DAISY và Merck Healthcare Việt Nam sẽ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu của nghĩa vụ pháp lý hoặc trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc theo thỏa thuận trong sự đồng ý hiện hành (ví dụ như được yêu cầu cho các mục đích mà nó được thu thập).

Công ty Truyền thông DAISY lưu trữ thông tin cá nhân thu thập được thông qua website trong thời gian 6 tháng. Người dùng có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin thông qua phần Liên hệ trên website.

 

 

4. Right to access, review, correct and object

You are entitled to review and rectify any incorrect or outdated Personal Data we store, and you may withdraw your consent to the use of your data at any time, affecting all future use. You can also request a copy of information we store about you using the Contact information provided in this document.

 

4. Quyền truy cập, xem xét, sửa chữa và phản đối

Bạn có quyền xem xét và chỉnh sửa mọi Dữ liệu Cá nhân không chính xác hoặc lỗi thời mà chúng tôi lưu trữ và bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào, ảnh hưởng đến tất cả việc sử dụng trong tương lai. Bạn cũng có thể yêu cầu một bản sao thông tin chúng tôi lưu trữ về bạn bằng cách sử dụng thông tin Liên hệ được cung cấp trong tài liệu này.

 

5. Contact

 

Contact to Vietnam National Heart Association – VNHA: 78 Giai Phong St., Đong Đa Dist., Hanoi, Vietnam

Tel: (+ 84-4) 38688488

Contact to Merck Healthcare Vietnam: +84 28 3842 0100

 

5. Liên hệ

 

Liên hệ với Hội Tim mạch học Việt Nam – VNHA: 78 Giải Phóng, Quận Đồng Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-4) 38688488

Liên hệ Merck Healthcare Việt Nam: +84 28 3842 0100

  1. àDadlani A, Madan K, Sawhney JPS. Ambulatory blood pressure monitoring in clinical practice. Indian Heart J. 2019;71(1):91-97. doi:10.1016/j.ihj.2018.11.015
  2. àRhee MY, Kim JS, Kim CH, et al. Prevalence and characteristics of isolated nocturnal hypertension in the general population. Korean J Intern Med. 2021;36(5):1126-1133. doi:10.3904/kjim.2021.022
  3. https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/16330-24-hour-ambulatory-blood-pressure-monitoring
  4. àFagard RH, Celis H, Thijs L, et al. Daytime and nighttime blood pressure as predictors of death and cause-specific cardiovascular events in hypertension. Hypertension. 2008;51(1):55-61. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.100727

VN_GM_CV_357;exp: 30/7/2025

Copyrights © 2024 Không Một Mình - Sẻ chia lo âu, vững tâm vui sống. All rights reserved.

Tăng huyết áp về đêm: những điều cần biết

Tăng huyết áp về đêm: những điều cần biết